นางอัจฉรา  สงวนพงศ์

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

 

ฉบับ เม.ย.-มิ.ย.2558

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตรีมหาสันติงหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธี

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมกาชาด

ณ สภากาชาดไทย

 

 

 

Make It Happen By John Robert Powers  New!!!

 

แบบคำร้องขอซื้อผ้าดอกแก้ว/เข็มสมาคม/ตราสมาคม New!!!

ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย New!!!

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

ตัวอย่างบัตรสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

 

Free Hit Counters
Hit Counter  
Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com