หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ


วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565” ในการนี้ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย​ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ​ นายอำเภอทุก​อำเภอ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศวาระจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญให้ทุกส่วนราชการร่วมกันยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุม ติดตาม กำกับดูแล และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และ การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) โดยยังคงให้มีการบังคับใช้กฎในเรื่องของการห้ามเผานอกเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง และห้ามเผาวัสดุทางการเกษตร โดยให้ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการหน้าบ้าน น่ามองการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน///

 

Copyright 2017. All Rights Reserved.