หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธ (อ.คำเขื่อนแก้ว) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบาง


วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว/คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอคำเขื่อนแก้ว พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอคำเขื่อนแก้ว พัฒนากรประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ในพื้นที่ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 6 ราย พร้อมนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เปราะบาง โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

Copyright 2017. All Rights Reserved.