หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.จ.เลย ทำบุญตักบาตรหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย


วันพุธที่   26   มกราคม  2565  เวลา 06.19 น.  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย,  นางขนิษฐา  พินิจพานิชย์  รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยนางทรงศิริ  แก้วคำ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย , หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริม ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการ แต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป  พร้อมมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ    ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

 

 

Copyright 2017. All Rights Reserved.