หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธร (อ.ไทยเจริญ) ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอไทยเจริญ ร่วมกิจกรรมตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีนายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอไทยเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไทยเจริญ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคำไผ่ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ได้มีการนำงานในหน้าที่ของส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วนออกให้บริการพี่น้องประชาชน เช่น การรับเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์ การฝึกอาชีพ การบริการตัดผมฟรี การตรวจรักษาโรค โครงการส่งเสริมการอ่าน การทำหมันสุนัข,แมว การประกวดวาดภาพระบายสีของเด็กนักเรียนในพื้นที่ การแจกเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การมอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวตามนโยบายที่ว่างสร้างอาหาร การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคต่างๆ ในการนี้ อำเภอฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Copyright 2017. All Rights Reserved.